Federatie van CAR

Werking volgens het "dubbel P.I.A" principe

Bij haar oprichting in 2004 heeft de Federatie een aantal principes geformuleerd als leidraad voor haar werking, met name het dubbel P.I.A. principe. Deze letters staan voor:

  • pluralistisch en pro-actief
  • informerend en interactief
  • attractief en agerend

Pluralistisch

De Federatie is pluralistisch en objectief waarbij het algemeen belang van de revalidatiesector de enige drijfveer is. Hierbij wil zij de belangen verdedigen van elk centrum ongeacht : de filosofische of politieke inspiratie, de vestigingsplaats, de grootte, de behandelde doelgroepen, en ga zo maar door. De Federatie wil op overtuigende, correcte en constructieve wijze de belangen van elk centrum verdedigen binnen het kader van een gezonde en duurzame sectorstrategie.

Pro-activiteit

De Federatie wil nog meer dan vroeger werk maken van een pro-actieve strategie waarbij wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de sector. Deze aanpak wil een alternatief zijn voor de "brand blus" methode, waarbij onmiddellijk en totaal wordt gereageerd naar aanleiding van een specifieke en acute problematiek of crisis. De Federatie wil dit realiseren door het installeren van adviserende werkgroepen en meer specialisatie bij de bestuurders en de leden.

Momenteel wordt nog te sterk gewerkt vanuit het principe dat verschillende collega's met alles op hetzelfde moment bezig zijn. Dit heeft uiteraard als belangrijk voordeel dat men sterk betrokken is, maar dit heeft als niet te miskennen nadeel : het verlies aan rendement, want men kan onmogelijk efficiënt met alles tegelijk bezig zijn.

De Federatie participeert in het overlegplatform met de koepels van werkgeversorganisaties en heeft daarnaast nog vier specifieke werkgroepen.                                                                                             De verschillende adviserende werkgroepen worden samengesteld uit bestuurders en leden. Deze doen het voorbereidend werk. Het zijn de reflectiecellen welke als doel hebben om ideeën en strategieën te ontwikkelen. De ledenvergadering is de cel van de acties. Op dit niveau wordt beslist welke strategieën in acties worden omgezet.

De raad van bestuur superviseert en faciliteert een goed functioneren van beide niveaus.

Informerend

Het correct, volledig en snel informeren van de leden blijft een belangrijke doelstelling. De Federatie wil dit echter doen op een wijze die de leden motiveert om aan de ledenvergaderingen te participeren. In dit verband wordt de verslaggeving aangepast. De leden zullen een volledig maar beknopt geschreven relaas ontvangen. Anderzijds wil de Federatie werk maken van de "Federatie NieuwsFlits". Aan de hand van een kernachtige en snelle elektronische berichtgeving wil de Federatie haar leden informeren aangaande specifieke gebeurtenissen en acties tussen de ledenvergaderingen in.

Tevens wil men de leden goed informeren over de ontwikkelingen binnen de werkgroepen. Bijvoorbeeld door het elektronisch doorsturen van de verslagen van de werkgroepen.

Interactief

Het sterker betrekken van de leden in het functioneren van de Federatie is eveneens een belangrijke uitdaging voor een geloofwaardige werking. Uiteindelijk is de Federatie van en voor de leden.

We willen dit realiseren via het installeren van de adviserende werkgroepen (reflectieniveau) met een grotere participatie van meer leden, enerzijds en een dynamischer verloop van de tweemaandelijkse ledenvergadering anderzijds. De ledenvergadering wordt het actieniveau waarbinnen de strategieën zullen worden vastgelegd op basis van wat door de meerderheid (eventueel via stemming) van de leden wordt voorgesteld.

Het uitgangspunt is dat de leden niet alleen naar de vergadering komen om informatie te krijgen maar actiever betrokken worden bij de keuze van strategieën en acties. Op basis van dit alles wordt de verplaatsingvergoeding enkel voorzien voor de leden die deelnemen aan de werkgroepen.

Attractief

De Federatie wil ook werk maken van meer aantrekkingskracht. Hiermee focust zij niet enkel op de interne werking, ten aanzien van de leden, maar evenzeer met betrekking tot externen. We denken hierbij aan:

  • algemene vergadering (maaltijd, inhoudelijk thema, voorstellen jaarverslag, ...)
  • website
  • drankje/versnapering tijdens de ledenvergadering
  • ...

Het verder uitwerken van deze belangrijke peiler van de Federatie wordt een belangrijke uitdaging voor de werkgroep PR. Het is niet alleen van belang dat ons revalidatieproduct beter bekend wordt gemaakt, maar ook dat alle betrokken aspecten in een passende en eigentijdse verpakking wordt gepresenteerd!

Agerend

Tenslotte wil de nieuwe Federatie vooral werk maken van het installeren van een taakgerichte aanpak waarbij het realiseren van kleine stappen op verschillende gebieden de voorkeur geniet. Eerder dan het voeren van lange discussies en het vergaderen zonder conclusies.

We geloven dat de leden van een Federatie verwachten dat ze klemtoon legt op "doen" en op actie. Dit laatste wil de Federatie realiseren door het opstellen van een concreet jaarplan met het stipuleren van een aantal concrete doelstellingen m.b.t. verschillende domeinen, zoals : RIZIV, Vlaams Agentschap, onderwijs, P.R., ...