Federatie van CAR

Structuur

1. ledenvergadering

De ledenvergaderingen hebben doorslaggevende bevoegdheden binnen de Federatie. Deze ledenvergaderingen, waarop alle leden worden uitgenodigd, gebeuren per afzonderlijke taalvleugel: de Nederlandstalige centra vergaderen samen, de Franstalige-Duitstalige centra eveneens. De vergaderingen hebben plaats gemiddeld om de twee maanden of naargelang de noodzaak (afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen, bij wijzigende of gewijzigde regelgeving, enz. ). De ledenvergadering wordt voorbereid door de Raad van Bestuur.

2. algemene vergadering

In de Algemene Vergadering zijn zowel de Nederlandstalige als de Franstalige-Duitstalige leden vertegenwoordigd. De Algemene Vergadering heeft minstens één maal per jaar plaats, en verder naargelang de noodzaak. De Algemene Vergadering heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Zij aanvaardt of ontslaat de leden, zij benoemt of ontslaat de bestuurders. Elk centrum/lid heeft maximum één stem.

3. raad van bestuur

De Federatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die is samengesteld uit tenminste drie bestuurders. Hun mandaat duurt 4 jaar. De helft van de Raad van Bestuur wordt om de twee jaar herkozen. De samenstelling van de Raad van Bestuur is vandaag als volgt:

Raad van Bestuur:

Vleugel Nederlandstalige Frans- en Duitstalige
Voorzitter SINGELEE STEFAAN THOMAS MARC
Secretaris    
Schatbewaarder FRANCEUS ERWIN  
Leden BETRAINS CHANTAL GABRIEL AUDREY
  VOLDERS BART CHARLIER BRIGITTE
  DEWYMMER MAIA STEFANIE LAMY
  SIJBERS CHRIS MICHEL PATRICK
  DE SMET JAN CAVALERA SERGIO
  WELLEKENS STEVEN CHRISTIANE CATHERIN 
    SOPHIE LESEULTRE

4. werkgroepen

Binnen elke taalvleugel kunnen werkgroepen opgericht worden, die hun opdrachten krijgen vanuit de ledenvergadering. Een werkgroep werkt rond een bepaald thema. De deelnemers aan deze werkgroepen doen dit op vrijwillige basis. Een werkgroep kan een beperkte opdracht hebben of een eerder permanente taak. Binnen de Federatie functioneren 5 structurele werkgroepen: de Werkgroep P.R. ,de Werkgroep Onderwijs , de Werkgroep van (revalidatie-) Artsen , de Werkgroep MDT,  de Werkgroep  Automatisatie .     

Het Overlegplatform Federatie - Werkgeversorganisaties bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties (Federatie,  Medisch-Sociale Sector in dialoog , Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM)  en Vlaams Welzijnsverbond) en werkt in hoofdzaak rond RIZIV-aangelegenheden.

De Werkgroep P.R. heeft als hoofddoel de naambekendheid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en haar leden te verbeteren.

De Werkgroep van (revalidatie-) Artsen werd in het begin van 2004 opgestart met als doel de vertegenwoordiging in het overleg met de overheid (o.a. het RIZIV) en het inhoudelijk adviseren van de Federatie.

De werkgroep M.D.T. bewaakt de kwaliteit van de Multidisciplinaire teams (binnen de CAR) erkend door de Vlaamse gemeenschap.

De werkgroep Onderwijs houdt zich bezig met de onderwijsmateries binnen de CAR en houdt voeling met het departement Onderwijs.

De werkgroep Automatisatie  houdt zich bezig met de automatisering in de sector (o.a. ontwikkeling van het softwareprogramma CAReMANAGER).

Naast bovenvermelde werkgroepen kunnen ook ad hoc werkgroepen worden opgericht.

De werkgroepen fungeren als reflectiecellen binnen de Federatie en hebben als doel om ideeën en strategieën te ontwikkelen. De ledenvergadering is de cel van de acties (strategiekeuze en -planning). Op dit niveau wordt beslist welke strategieën in acties worden omgezet. De Raad van Bestuur faciliteert en superviseert een goed functioneren van beide niveaus.

Binnen de Franstalig-Duitstalige vleugel bestaat een Commission Scientifique (CFR) ,   die zich bezig houdt met inhoudelijke themata op het vlak van de revalidatie van psychisch gehandicapte kinderen en jongeren.