Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

Multidisciplinariteit

Een eerste fundamenteel kenmerk van de werking is de samenwerking van de verschillende disciplines in een team.De samenstelling van een team waarborgt de noodzakelijke deskundigheid om tegemoet te komen aan de complexe problematieken die een multidisciplinaire benadering eisen.

De teamleden stemmen hun individuele werkzaamheden op elkaar af vanuit een gezamenlijke visie en op basis van een geïntegreerd plan. De integratie van het kind wordt nagestreefd op het individueel niveau, op het gezinsniveau en op het omgevingsniveau.Ambulant

Het kind verplaatst zich voor onderzoek en behandeling naar het centrum. Het kind verblijft er enkel voor de duur van de dienstverlening. Ambulante revalidatie streeft ernaar het kind zo lang en zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn natuurlijk milieu.

Revalidatie op maat

Het revalidatieaanbod wordt afgestemd op de noden van het kind en zijn omgeving. Het team streeft geïndividualiseerde doelstellingen na met aangepaste werkvormen. De therapiesessies kunnen individueel en/of in groep doorgaan en ze kunnen variëren in duur (meestal van één tot twee uur).

PARTICIPATIE VAN HET KIND EN ZIJN GEZIN

Betrokkenheid van het kind en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde bij het diagnostisch onderzoek, het opstellen van het therapieplan, het behandelingsproces en bij de evaluatie van de resultaten. Deze participatie is gebaseerd op wederzijds engagement en respect dat wordt vooropgesteld tussen het kind, het gezin en de hulpverlener.

De ouders zijn mede verantwoordelijk voor het revalidatieproces en worden daarom actief betrokken bij de onderzoeken en de behandelingen. Deze betrokkenheid kan gaan van informatie-uitwisseling, bijwonen van en participeren aan diagnostische en therapeutische sessies, tot actieve deelname aan ouderbijeenkomsten in groep.

Deskundige hulpverlening

De uitvoering van het revalidatieprogramma gebeurt op een weldoordachte manier en met gebruik van wetenschappelijk onderbouwde middelen en methodieken.Het personeel is gekwalificeerd en gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden.

Er is ruimte voor deskundigheidsbevordering door een permanent bijscholings- en vormingsaanbod en door intern overleg.

Daarnaast werkt het team mee aan relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.


Beperkte duur van de revalidatie

Zowel de onderzoeksfase als de behandelingsfase is beperkt in duur. De onderzoeksfase kan maximaal 3 maanden duren en de maximale behandelingsduur is afhankelijk van de doelgroep waartoe het kind behoort. Jaarlijks worden de vorderingen geëvalueerd en wordt de behandeling verdergezet als er een prognose van verbetering blijft in de context van ambulante revalidatie.

Netwerkvorming

Het team werkt samen met diverse andere diensten en voorzieningen. Er wordt overlegd en informatie uitgewisseld met de verwijzende instantie en indien het geval, met de dienst of instantie naar waar men het kind verwijst (o.a. privétherapeuten, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg).
Bij kinderen op schoolleeftijd is de samenwerking met de leerkrachten en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) essentieel, zowel op het vlak van het leren als op het psychosociaal functioneren.
Andere hulpverleningsvormen kunnen zijn: de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), thuisbegeleidingsdiensten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), huisartsen, geneesheren-specialisten, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, enz.

DE FEDERATIE ZET IN OP HET TOEGANKELIJKER MAKEN VAN DE CENTRA VOOR AMBULANTE REVALIDATIE VOOR KINDEREN UIT GEZINNEN IN KANSARMOEDE.

..

In Vlaanderen leven 160.000 kinderen onder de armoedegrens. De manier waarop onze samenleving is ingericht, ligt aan de basis van deze armoede en uitsluiting.

Armoede is ruimer dan alleen een financieel probleem; het grijpt in op alle domeinen van het leven. Armoede tast de rechten aan van mensen, hun recht op deelname aan de samenleving en hun recht op maatschappelijke dienstverlening. Vaak missen mensen in armoede de basiskennis en basisvaardigheden om zich in de maatschappij staande te houden. Bovendien ontbreekt het hulpverleners vaak aan voldoende inzicht in de belevingswereld van mensen in armoede.

De Centra voor Ambulante Revalidatie erkennen dat armoede een (maatschappelijk)probleem is. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben prioritair recht op hulpverlening vanuit de centra. Kinderen zijn de cliënten van onze centra. Als kinderen onze cliënt zijn, dan zijn hun ouders dat uiteraard ook!

 Hoe kunnen wij die kinderen en hun ouders bereiken?

 Er gaapt namelijk een grote kloof tussen mensen in armoede en ‘anderen'; communiceren is moeilijk wanneer  er een ‘andere' taal wordt gesproken.

 Leven in armoede en uitsluiting zorgt voor kwetsuren bij mensen, zoals schaamte, onzekerheid, minderwaardigheid, schuldgevoelens en wantrouwen. Anderzijds is er ook een enorme kracht en overlevingsdrang aanwezig en een wil om er bij te horen en primeert de sterke wens voor een beter leven voor de kinderen. Als hulpverlener willen wij daar oog voor hebben en daar rekening mee houden.

 Om kinderen uit kansarme gezinnen te bereiken en succesvol te begeleiden, zullen wij extra moeite doen om de ‘kloof' te overbruggen.

 Ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding door de centra. De centra zullen extra inspanningen doen om het vertrouwen te winnen van de ouders in kansarmoede om hen bij het begeleidingsproces te betrekken

Er zijn geen pasklare oplossingen, maar we zullen door met de ouders in dialoog te gaan, samen zoeken naar mogelijkheden om ‘samen' te werken in het belang van het kind.

Om dit alles te realiseren heeft de Federatie in samenwerking met VIVO en TAO Armoede een project opgezet.   De werkzaamheden van de ad hoc werkgroep zijn gestart . De beoogde  verwezenlijkingen  zijn:

    • Het opmaken van een informatiefolder voor de werknemers.
    • Het opstellen van een beleidsnota met een inventaris van de knelpunten in onze regelgeving
    • voor het geven van therapie aan kinderen uit kansarme gezinnen en de begeleiding van deze gezinnen.

 

Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met: stefaan.singelee@terkouter.be