verwijzen naar CAR

Het Centrum Voor Ambulante revalidatie  staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen met uiteenlopende problematieken op het vlak van ontwikkeling en gedrag 

De CAR richten zich in hoofdzaak op kinderen met:

maar ook naar volwassenen met:

 • niet aangeboren hersenletsel
  stotteren
  gehoorstoornissen


Verwijzing door geneesheer

 • Men kan in een centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist
 • De verwijsbrief is maximaal 6 maand voor de start van het onderzoek gedateerd.

Multidisciplinair 

 • De behandelingen zijn multidisciplinair.  Dit betekent dat naast de arts op maandbasis minstens 2 personen van 2 verschillende disciplines betrokken zijn. 

Exclusie revalidatie

 •  Indien de stoornis is een gevolg van: emotionele toestanden, relatieproblemen, een verwaarloosd of  gebrekkig schoolbezoek (bv. wegens ziekte), het aanleren van een andere taal dan de moedertaal  of van een meertalige opvoeding.
 •  In het geval het kind gehuisvest is in een MFC en er behandeld wordt door een kinesist, logopedist of psycholoog.

 Procedure goedkeuring revalidatie

 • Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient men aangesloten te zijn bij een mutualiteit. De mutualiteit betaalt ,na goedkeuring, de revalidatiekosten (van onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index.
 • Na goedkeuring onderzoek wordt een goedkeuring voor behandeling gegeven voor maximum 1 jaar.
  Daarna kan een verlenging worden aangevraagd .

Schooloverleg   

 • Voor de schoolgaande kinderen moet elke aanvraag voor behandelingen en elke verlengingsaanvraag worden voorafgegaan door een overleg met school en/of CLB.  In de aanvraag moet vermeld worden met wie en wanneer het overleg gebeurde en wat de resultaten waren.  Wanneer dit overleg niet mogelijk was, dient de reden hiervan vermeld te worden in de aanvraag.      

De behandelingsduur

 • De behandelingsduur (zowel in jaren als in zittingen), betreft een maximale duur.  Deze maximale duur moet noodzakelijk niet uitgeput worden. Zowel het CAR als de ouder/revalidant kunnen,  bij voorkeur in onderling overleg, de behandelingen beëindigen.  Indien nodig kan de niet-opgebruikte behandelingsduur op een later tijdstip benut worden en dit tot de leeftijdsgrens bereikt is.

Algemene informatie

 • De behandelingszittingen richten zich  naar de revalidanten/of hun familie.  Er kunnen zowel individuele als groepssessies worden georganiseerd.  Ze worden in de regel 2 à 3 keren per week georganiseerd.  Een sessie duurt 1 à 2 uren. 
 • Er is eveneens voorzien dat er groepszittingen met leerkrachten kunnen worden georganiseerd.  Deze groepen bestaan uit leerkrachten van minimum 2 en maximum 4 rechthebbenden.  De ouders of partners van de rechthebbenden kunnen hier ook bij betrokken worden. 
 • In het algemeen gebeuren de behandelingen in het CAR. Het is echter toegelaten om uitzonderlijk en in specifieke situaties de revalidant te observeren (in kader van onderzoek of behandeling) in zijn natuurlijk milieu of op school.   
 • Voor de revalidatie van leerplichtige leerlingen tijdens de lesuren moet er een schriftelijk contract afgesloten zijn tussen de school en het centrum waarin de duur en de frequentie van de lesonderbrekingen zijn vastgelegd en waarin ook bevestigd wordt  dat deze afspraken conform zijn aan de reglementering  die op de school en op de leerling van toepassing is. 
 • De multidisciplinaire  behandeling kan niet gecombineerd worden met nomenclatuurprestaties logopedie of kinesitherapie.  Hierop zijn een beperkt aantal uitzonderingen.  Zoals kinesitherapie in geval van hersenverlamming of E-pathologie. 

 

Deze informatie omvat een algemeen geldend kader voor alle CAR. Ieder CAR is echter vrij om bijkomende (uitsluitende) maatregelen te nemen in functie van de geëigende doelstellingen, prioriteiten of plaatselijke situaties. Voor verdere verduidelijkingen of bijkomende informatie richt men zich best tot het CAR zelf.

De volledige RIZIV-conventie kan geraadpleegd worden op de website van het RIZIV: www.riziv.be